Felhasználási feltételek
Terms of use

Felhasználási feltételek
Terms of use
Amennyiben felhasználója kíván lenni weboldalunknak/webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alább megjelölt weboldal/honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Aláírva az online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján a fődomainre (abigelrendezveny.hu) és aldomainek (*.abigelrendezveny.hu) jogviszonyaira terjed ki.

1. Szolgáltató adatai

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője Hacienda'94 Kft. székhely: 2092 Budakeszi Batthyány utca 32/a., cégjegyzékszám: 01-09-273351, adószám: 25406678-2-13, a továbbiakban „szolgáltató”). Amennyiben a weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, forduljon az Hacienda'94 Kft.-hez alábbi elérhetőségek valamelyikén: e-mail: [email protected] telefonszám: 3616185638 levelezési cím: 2092 Budakeszi Batthyány utca 32/a.

2. Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A jelen Szabályzat 44682 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. FelhasználókMegrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. FelhasználóMegrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a FelhasználóMegrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

3. Regisztráció és vásárlás

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja FelhasználókatMegrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4. Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A weboldalon található teljes tartalom és annak minden eleme, szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, adatbázisok és más részek a szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. a szolgáltató weboldalán található tartalmak szerzői jogi védelem alá esnek. a szolgáltató a weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntart. a szolgáltató előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz: hogy a honlapon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalon található tartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé. Ezen kívül a weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez a szolgáltató weboldalával kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára. A weboldalon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. DVD, pendrive, stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a weboldal bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában. a szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. a szolgáltató által működtetett honlap tartalmának bárminemű tovább felhasználása csak a szolgáltató előzetes engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. a szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását.

5. Panaszkezelés rendje

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 25 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496 Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: [email protected] Vagy területi szerveihez: Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Főosztályvezető-helyettes: Dr. Koller Edit Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270. Telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 236-3956 E-mail: [email protected] Ügyfélszolgálat (rezsipont): hétfőtől csütörtökig 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00; pénteken 9.00 – 13.00 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: http://www.nfh.hu/teruleti Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni: Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703; Fax száma: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly E-mail cím: [email protected] Honlap cím: www.panaszrendezes.hu A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

6. A weboldalak tartalma, felelősség

a szolgáltató által üzemeltetett weboldal látogatója tudomásul veszi, hogy az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével elfogadja, hogy ebben a vonatkozásban jogilag az ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a szolgáltató szolgáltatásait nem veszi igénybe. a szolgáltató fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a weboldalon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan, a szolgáltatón kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem. a szolgáltató nem vállal felelősséget akövetkezőkért: azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek. a szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében. Azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. a szolgáltató a weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7. Kapcsolódó honlapok

a szolgáltató a weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

8. Adatvédelem és biztonság

a szolgáltató köteles biztosítani a személyes adatai online védelmét és tisztában van a weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak. A weboldal valamennyi látogatója elismeri és elfogadja, hogy a személyazonosításra alkalmas adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a szolgáltató az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő valószínűtlen bekövetkezése esetén a szolgáltató nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a látogatónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Bővebben: Adatvédelmi Irányelvek

9. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Szolgáltató és FelhasználóMegrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A FelhasználóMegrendelő szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a FelhasználótólMegrendelőtől beszerezze, illetve a FelhasználóMegrendelő kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

2022 Május 1.

Hacienda'94 Kft.

If you wish to become a user of our website/webshop, please read the General Terms and Conditions (hereinafter: GTC) carefully and only use our services if you agree with all of the points and consider yourself bound by them. This document is not filed, it is concluded in electronic form only, does not constitute a written contract, is written in Hungarian and does not refer to a code of conduct. It provides information on the operation, ordering and delivery process of the website/site indicated below. In case of any questions, please contact us at the contact details provided. By signing up anyone is entitled to use the services of the online shop, as they register validly and successfully on the website and also acknowledge that the provisions of these general terms and conditions are binding on them. The present GTC apply to the main domain (abigelrendezveny.hu) and subdomains (*.abigelrendezveny.hu) of the Service Provider's website.

1. Provider details

The website is owned and operated by Hacienda'94 Kft. If you have any questions or comments about the website, please contact Hacienda'94 Kft. using one of the contact details below: e-mail: [email protected] telephone number: 3616185638 Postal address: 1021 Budapest, Kuruclesi út 39/a.

2. Basic provisions

The issues not regulated in these Rules as well as the interpretation of these Rules are governed by Hungarian law, in particular with regard to the relevant provisions of Act V of 2013 on the Civil Code ("Civil Code") and Act CVIII of 2001 on certain issues of electronic commerce services and information society services (Elker. tv.), and the detailed rules of contracts between consumers and businesses (Elker. tv.), and the detailed rules of contracts between consumers and businesses (Elker. tv.), and the detailed rules of contracts between consumers and businesses (Elker. tv.), as well as the provisions of Government Decree 45/2014 (26. The mandatory provisions of the relevant legislation shall apply to the parties without any specific stipulation. These Regulations are operative from the date of 44682 and remain in force until revoked. The Service Provider is entitled to unilaterally modify the Regulations. The Service Provider shall publish the amendments on its websites 11 (eleven) days before they enter into force. By using the Websites, UsersCustomers agree that all regulations relating to the terms of use are automatically apply to them. By accessing the website/site operated by the Service Provider or by reading its content in any way, even if the UserCustomer is not a registered user of the website/site, the UserCustomer acknowledges that the provisions contained in the agreement are binding on them. If the UserUser does not accept the Terms and Conditions, he/she is not entitled to view the content of the website.

3. Registration and purchase

By purchasing/registering on the website, the User declares that he/she has read and accepted the terms and conditions of these GTC and the Privacy Policy published on the website and consents to the processing of data. The User is obliged to provide his/her own real data during the purchase/registration. In case of using false data or data that can be linked to another person provided during the purchase/registration, the resulting electronic contract will be void. The Service Provider excludes its responsability if the User uses its services on behalf of another person or using the data of someone else. The Service Provider may not be liable for any delay in delivery or any other problems or errors caused by the User's incorrect and/or inaccurate data. The Service Provider shell not be liable for any damages resulting from the User forgetting his password or from the password becoming accessible to unauthorized people for any reason. If a special price is introduced, the Service Provider shall fully inform UsersCustomers of the promotion and its exact duration.

4. Intellectual property rights relating to the website

The entire content of the website including all its elements, texts, visual and technical solutions and content,graphics, trademarks, databases and other elements related to the organisation and selection of this content, are the intellectual property of the provider. The content on the provider's website is protected by copyright. The provider reserves the right to copy and distribute any part of the website by any method or technique. The service provider grants you a preliminary, but non-exclusive and non-transferable license to use any or all of the material on the Webside ,so only to download, record and print the contents of the website in their original form, for their own personal use only, on the website visitor's computer, but not to make them available to third parties in any form make it accessible . This usage license only covers the handling of an original copy of the content on the website. In addition, the website visitor does not acquire any other rights or licences to the provider's copyright, trademarks or any other intellectual property rights in relation to the website. The use of any content of the website for commercial purposes, whether online or on any digital or analogue media (e.g. DVD, flash drive, etc.), in particular the marketing, distribution or sale in any form, is strictly prohibited. It is also forbidden to modify, adapt or incorporate any part of the website into any other work or publication, whether it is in electronic or in other form. The processing and sale of all or part of the site (text, graphics, photographs, audio or video material, data structure, structure, procedures, programs, etc.) without the prior written consent of the provider is prohibited. Any further use of the content of the website operated by the service provider may only be made with the prior permission of the service provider and with the precise indication of the source. Unauthorised use can entail legal consequences. The provider can demand the the cessation of the infringement , compensation for the damage and the application of appropriate criminal consequences.

5. Complaints handling policy

The Service will respond to written complaints in writing within 25 days. He or she gives reasons for his position rejecting the complaint. The Service Provider shall keep a record of the complaint and a copy of the reply for five years and shall present it to the supervisory authorities upon request. We inform you that if your complaint is rejected, you can take your complaint to a public authority or a conciliation board using the following contact details. The Service Provider will use the conciliation procedure to settle the consumer dispute. You can also lodge a complaint with the National Consumer Protection Authority: 1088 Budapest, József krt. 6. Postal address: 1428 Budapest, PF: 20. GPS coordinates: X 19,071 Y 47,496 Central telephone number: +36 1 459 4800 Fax: +36 1 210 4677 E-mail: [email protected] Or to its regional offices: Pest County Government Office Technical Licensing and Consumer Protection Department Deputy Head of Department: Dr. Edit Koller Address: 1135 Budapest, Lehel street 43-47. Postal address: 1365 Budapest, PO Box 270. Phone +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Fax +36 1 236-3956 E-mail: [email protected] Customer Service (Residuals Point): Monday to Thursday 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00; Friday 9.00 - 13.00 For a list of the regional offices of the National Consumer Protection Authority, please visit: http://www.nfh.hu/teruleti In case of a complaint, you can contact the Pest County Conciliation Board Address: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. floor 240. Phone number: (1)-269-0703; Fax number: (1)-269-0703 Name: dr. E-mail address: [email protected] Website address: www.panaszrendezes.hu For a list of conciliation bodies in Hungary, see: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html The conciliation board is competent for the out-of-court settlement of consumer disputes. The task of the conciliation board is to try to reach an agreement between the parties to settle the consumer dispute and, if this is unsuccessful, to rule on the case in order to ensure that consumer rights are enforced in a simple, quick, efficient and cost-effective manner. At the request of the consumer or the Service Provider, the conciliation board provides advise on the rights and the obligations of the consumer . The service provider has an obligation to cooperate in the conciliation procedure.As part of this, you must send your response to the conciliation board and ensure the participation of the person authorized to establish a settlement at the hearing. If the company's seat or location is not registered in the county of the chamber that operates the territorially competent conciliation board, the company's obligation to cooperate extends to offering the possibility of concluding a written agreement that meets the consumer's needs.

6. Content of websites, responsibility

. The visitor of the website operated by the service provider acknowledges that by using and making use of the services contained, he accepts that he is legally considered to be his customer in this respect, even if he does not use the services of the service provider. The service provider reserves the right to change, supplement or terminate its services without prior notice, and shall not be responsible for any errors on the website, nor for any unauthorized changes of the content on the website for reasons beyond the control of the service provider, nor for any legal consequences arising from the foregoing. The provider is not responsible for any of the following damages: for any damage resulting from the existence, use, inability to use, malfunction, failure, interruption or total shutdown of all or part of the website, even without prior notice, the deletion of the contents available on the website, line or system failure, any computer virus it may carry, or unauthorized alteration of data by anyone. The provider will take all reasonable and expected measures to ensure the secure operation of the website. However, the provider does not assume any warranty or guarantee for the security, freedom from computer viruses, spyware and other malicious programs, timeliness, accuracy or uninterrupted operation on the website. The provider recommends visitors of the website to take the necessary precautions when using the website: use virus and spyware protection software with an up-to-date database, install security updates for the operating system. The website visitor is responsible for the protection of his computer and the data contained on it.

7. Related websites

The service provider assumes no responsiblity for the content, data and information protection practices of external websites accessible from the website as a hub. If it comes to your attention that a page or a link provided violates the rights of third parties or the applicable laws, you should immediately remove the link from the website.

8. Privacy and security

The service provider is obliged to ensure the protection of your personal data online and also aware of the importance of protecting the personal data of visitors of the website. The use of personally identifiable information is governed by the Data Manegment of the website and by using it, the visitor submits the terms of it's Privacy Policy. All visitors of the website acknowledge and accept that in the case of entering their personally identifiable information on the website -despite the fact that the service provider has modern security tools to prevent unauthorized access to the data or their investigation - the protection of the data cannot be fully guaranteed on the Internet . In the unlikely event of unauthorised access or disclosure-despite our efforts-the provider is not responsible for any acquisition or damage suffered by the visitor as a result of these reasons. Read more: Privacy Policy

9. Miscellaneous provisions

The Service Provider is not be liable for the unlawful conduct of the intermediary. If any part of these Terms and Conditions loses it's validity, becomes illegal or unenforceable, the legality and enforceability of the remaining parts shall not be affected. If the Service Provider fails to exercise any of the rights under these Terms and Conditions, its failure to exercise such rights shall not be considered a waiver of the given rights. No waiver of any right is valid unless it is expressly stated in writing. The fact that the Service Provider does not strictly insist to a material term or condition of the Terms and Conditions on one occasion does not mean that it waives its right to subsequently insist on strict compliance with the given condition or stipulation in the future. The Service Provider and the Customer should try to settle their disputes amicably. The UserCustomer guarantees the accuracy of any information provided to the Service Provider (e.g. name, address, e-mail address, telephone number, billing details, etc.) and shall not be incur any financial, legal or other claims against the Service Provider due to any incorrect or incomplete information provided. The Service Provider shall take all necessary measures to obtain the information/data required for the service from the UserCustomer or to correct the incorrect/incorrect data/data at the request of the UserCustomer or upon clarification by the UserCustomer.

1 May 2022
Hacienda'94 Kft.